0783 160 999 scoalalogos@yahoo.com
Înscriere Grădiniță

Orar de înscriere

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022-2023
ÎNCEPE ÎN DATA DE 30.05.2022

DE LUNI-VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR: 9.00-15.00 LA SECRETARIATUL LICEULUI

 

Plan de Școlarizare pentru anul 2022-2023

 •  1 GRUPĂ MICĂ- 20 locuri
 •  1 GRUPĂ MIJLOCIE- 20 locuri
 •  1 GRUPĂ MARE- 30 locuri

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN CADRUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS

 • Existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinţi sau provine de
  la o casă de copii/centru de plasament/plasament familial;
 • Existența unui document care dovedește că este orfan de un părinte;
 • Existența unui fratele/a unei surori înmatriculat(ă) în aceeaşi unitate şcolară;
 • Existența unui certificat medical de încadrare a copilului în grad de handicap, însoțit
  de certificatul de orientare școlară eliberat de Comisia de orientare școlară și
  profesională.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR:

1. Copie a actului de identitate al părinţilor/tutorelui legal (+ original);
2. Copie a certificatului de naştere al copilului (+ original);
3. Copie după hotărârea de divorț, acolo unde este cazul;
4. Declarație olografă a celuilalt părinte în caz de divorț, privind acordul de a înscrie
copilul la grădiniță;
5. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice;
6. Adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este
sănătos clinic şi apt pentru intrare în colectivitate;
7. Actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul, în original şi o
copie xerox;