0783 160 999 scoalalogos@yahoo.com
Înscriere Grădiniță

Orar de înscriere

PERIOADA DE ÎNSCRIERE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREȘCOLAR DE STAT PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024
ÎNCEPE ÎN DATA DE 15.06.2023
SE ÎNCHEIE ÎN DATA DE 30.06.2023
DE LUNI-VINERI, ÎN INTERVALUL ORAR: 9.00-15.00 LA SECRETARIATUL ȘCOLII.

Date de contact ale unității de învățământ (telefon, fax, adresa e-mail, site instituție)
Tel: 0256-240644;
e-mail: scoalalogos@yahoo.com;
site: https://liceullogos.ro

Date de contact ale persoanelor responsabile cu informarea și consilierea părinților (nume și prenume, nr. telefon)
Prof. Marincu Aspazia Zîna, tel 0728983092

 

Plan de Școlarizare pentru anul 2023-2024

  •  1 GRUPĂ MICĂ- 20 locuri
  •  1 GRUPĂ MIJLOCIE- 20 locuri
  •  1 GRUPĂ MARE- 23 locuri

CRITERII GENERALE DE DEPARTAJARE ÎN CADRUL LICEULUI TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS

a) copilul are vârsta de 4 sau 5 ani împliniți la începutul anului școlar;

b) domiciliul copilului/locul de munca al unuia dintre părinți este situat în
apropierea unității de învățământ unde părintele depune cererea de înscriere;

c) cel puțin unul dintre părinți/reprezentanți legali ai copilului urmează o
forma de învățământ la zi;

d) existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți;
situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de
plasament/plasament familial se asimileaza situației copilului orfan de ambii
părinți;

e) existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;

f) ambii părinți ai copilului lucrează sau cel puțin unul dintre ei se încadrează
în una dintre situațiile: (i) pensionat în conformitate cu prevederile legale; (ii)
cu certificat de handicap; (iii) șomer, în căutarea unui loc de muncă, cu
documente doveditoare de la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă;

g) existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a
copilului;

h)existența unui frate/a unei surori înmatriculat/inmatriculate în unitatea de
învățământ respectivî, în anul școlar pentru care se face înscrierea.

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII COPIILOR ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR:

1. Cerere de înscriere (va fi semnată de ambii părinți/tutori/reprezentanți legali)
2.Copie a actului de identitate al părinţilor/tutorelui legal (+ original);
3. Copie a certificatului de naştere al copilului (+ original);
4. Copie după hotărârea de divorț, acolo unde este cazul;
5. Declarație olografă a celuilalt părinte în caz de divorț, privind acordul de a înscrie copilul la grădiniță;
6. Documente care dovedesc îndeplinirea criteriilor de departajare generale/specifice;
7. Adeverinţă de la medicul de familie, în care să se menţioneze că respectivul copil este sănătos clinic şi apt pentru intrare în colectivitate;
8. Actul care atestă calitatea de tutore legal instituit, dacă este cazul, în original şi o copie xerox;