DOCUMENTE NECESARE TRANSFERULUI LA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS AN ȘCOLAR 2018-2019

 

  • cerere de transfer în care se precizează motivul transferului eliberată de secretariatul Liceului Teologic Penticostal Logos
  • adeverință de studiu pe anul școlar promovat 
  • adeverință din care să reiasă media la purtare și faptul că elevul nu a avut abateri disciplinare, pe anul precedent cererii de transfer

CONDIȚII ÎN VEDEREA TRANSFERULUI  LA LICEUL TEOLOGIC PENTICOSTAL LOGOS ANUL ȘCOLAR 2018-2019

– media la purtare să fie 10 (zece) sau calificativul Foarte Bine la învățământul primar;

– elevii care solicită transferul la învățământul gimnazial să aibă minim media 6 la disciplinele Limba și literatura română și Matematică

– elevii care solicită transferul la specializarea Matematică – Informatică să aibă minim media 6 (șase) la disciplinele Limba și literatura română, Matematică;

– elevii care solicită transferul la specializarea Teologie  să aibă minim media 6 (șase) la disciplinele Limba și literatura română, Istorie.

– media la purtare – trebuie să fie 10;

– să nu fie corigenți la nici o materie;

– să nu aibă abateri disciplinare în anul / semestrul precedent transferului;

– elevii care doresc să se transfere de la o clasă la alta au dreptul să se transfere o singură dată, în condițiile legii;

– media generală de absolvire a elevului, în anul anterior, să fie cel puţin egală cu media ultimului elev promovat din clasa în care se solicită transferul. Excepţiile se aprobă in C.A.

– excepție fac elevii claselor a XII-a învățământ de zi pentru care nu se fac transferuri.

– acceptarea elevilor se va face în funcţie de numărul locurilor disponibile la clasă, în limita efectivelor maxime de elevi la clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor, având prioritate elevii care nu-şi schimbă profilul şi după promovarea examenelor de diferenţă.

În cazul în care transferul se face cu schimbarea profilului / specializării, elevii care îndeplinesc criteriile vor primi aviz pentru susținerea examenelor de diferență.

Susținerea examenelor de diferență, în concordanță cu profilul/specializarea clasei în care elevul solicită transferul. Nepromovarea unuia dintre examenele de diferenţe sau neprezentarea la unul dintre acestea, anulează dreptul la transfer, elevul revenind la şcoala de provenienţă / profilul sau specializarea inițială.

Gemenii, tripleții, etc. se pot transfera în clasa celui cu media cea mai mare sau invers, la cererea părintelui, tutorelui sau susținătorului legal sau la cererea elevilor dacă aceștia sunt majori, cu aprobarea directorului unității de învățământ.

 

Perioade de transfer

 

Transferul elevilor în perioada vacanței de vară se realizează conform următorului calendar:

Etapa 1:

 

  • 06.2018 – 30.07.2018 – depunerea cererilor de transfer
  • 07.2018 – discutarea cererilor de transfer în Consiliul de Administrație

Etapa a 2-a: ÎN LIMITA LOCURILOR RĂMASE NEOCUPATE

 

  • 08.2018 – 30.08.2018 – depunerea cererilor de transfer, în funcție de numărul de locuri rămase libere dupa prima etapă;
  • 08.2018 discutarea cererilor de transfer în Consiliul de Administrație.

 

Atasament: PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND TRANSFERUL ELEVILOR